O PROJEKTU

AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Mgr. Šárka Bahounková
(výzkum, dokumentace)

Mgr. Martina Petříková
(fotodokumentace, dokumentace)

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
(odborný dohled)


Výstavní projekt vychází ze stejnojmenného doktorandského výzkumného projektu, který se zaměřuje na práci žen v oboru architektury a dokumentování jejich děl, převážně z šedesátých až osmdesátých letech 20. století, na Jižní Moravě.

Prezentuje díla vybraných autorek, které v padesátých až osmdesátých letech absolvovaly brněnskou Fakultu architektury a posléze se působily v mnoha různých oblastech svého oboru. Během jejich činnosti v projekčních kancelářích, výzkumných ústavech, pedagogické praxi a na akademické půdě vzniklo značně různorodé dílo, jež Vám chceme blíže představit.

Náš projekt dosud přináší osm profesních profilů architektek Zdeňky Kopecké, Libuše Kopřivíkové, Zdeny Zábrodské, Růženy Žertové, Evy Vodičkové, Evy Rozehnalové, Olgy Drápalové a Heleny Zemánkové, ale i jeden profil kolektivní, který představuje autorky staveb vybudovaných v rámci areálu Brněnského výstaviště, a profil zaměřující se hlouběji na autorský podíl Libuše Žáčkové Pokorové na realizaci Janáčkova divadla v Brně.

Práci a pozici žen na poli moderní architektury byla donedávna věnována skromná míra odborné pozornosti. Hlouběji zpracováno bylo dílo jen několika architektek (např. Aleny Šrámkové, Evy Jiřičné, Věry Machoninové nebo Růženy Žertové). Svým výzkumem však volně reagujeme na současnou snahu našich kolegyní a kolegů v oboru usilujících o nápravu této situace v širším celostátním měřítku. Témata historie i postavení žen v oboru architektury jsou samozřejmě značně aktuální i vzhledem k řešení genderových otázek, naším stěžejním cílem je však přesto víc vytvoření určité historické sondy zaměřující se na samotné autorky a na dokumentaci vzniklého architektonického fondu, kterou budoucí bádání a hlubší analýza může dále rozvinout do složitějších umělecko-historických, společensko-historických a genderových interpretací nebo dále využít v památkové péči.

Úvodem je nutné podotknout, že v našich silách nebylo a není možné prezentovat veškeré autorky, jež v daném období působily na Jižní Moravě a jež si bezesporu zasluhují větší pozornost stejně jako jejich vybrané kolegyně. Představu o tom, kolik architektek na Moravě šedesátých až osmde-sátých let působilo, může ilustrovat fakt, že brněnskou Fakultu architektury od jejího založení do roku 1989 absolvovalo přes šest set studentek, jež poslé-ze ve velké většině mířily do odborné praxe. Ta ženské autorky nezavedla pouze do projekčních kanceláří a ústavů, kde se zabývaly projektováním staveb různého charakteru a funkce (např. ve Stavoprojektu, SÚRPMO, DRUPOS, Zdravoprojektu, Obchodním projektu, Agroprojektu, Brnoprojektu aj.), ale také do oblasti vědeckého výzkumu, v němž přinesly svému oboru řadu odborných pojednání různého zaměření (např. během činnosti ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury nebo na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT).

Značně různorodý stavební fond, jehož autorkami jsou právě architektky, postihuje nejen výrazné reprezentativní budovy, ale také množství urbanistických celků, veřejných budov různého zaměření, staveb občanské vybavenosti a obytných staveb včetně rodinných domů, ale i interiéry.
Tyto, do jisté míry přehlížené, realizace spadající převážně do běžné architektonické produkce své doby v současnosti často postrádají své původní využití, nebo se na základě mladších stavebních úprav a zanedbané údržby nedochovaly ve své původní podobě, což vnímáme jako palčivý problém, na který chceme upozornit a který nás právě vedl k jejich dokumentování. 

Výsledky našeho úsilí dostaly formu výstavy a on-line katalogu, na jehož webu se právě nacházíte a jehož obsah pro Vás budeme stále rozšiřovat o nové poznatky pramenící z našeho výzkumu.