HELENA ZEMÁNKOVÁ

TITUL: prof. Ing. arch., CSc.
ROZENÁ: Tůmová
NAROZENÁ:
 1942

PRAXE:

od r. 1973 působí na Fakultě architektury VUT v Brně:
                 do r. 1988 jako odborná asistentka
                 mezi lety 1988-1997 jako docentka
                 od r. 1997 jako profesorka
           
     mezi lety 1994-2000 byla prorektorkou pro zahraniční styky a propagaci VUT v Brně
                 od akademického roku 2016/2017 až doposud je jejím působištěm Ústav památkové péče


Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno v oboru architektura a stavba měst (r. 1966), kde jí byla udělena vědecká hodnost Kandidátka technických věd v oboru architektury (r. 1977), tamtéž jmenována docentkou pro průmyslové stavby (r. 1988). Roku 1997 jí byl udělen profesorský titul. Od roku 1994 autorizovaná architektka.

Ve své praxi se Helena Zemánková specializuje na záchranu a nové funkční využití průmyslového dědictví, a to v rozvojových programech měst, zadáních pro studentské ateliéry a pro mezinárodní workshopy.

Stěžejním východiskem její architektonické práce je vytváření konverzí (jedná se o úpravu a doplnění původní stavby pro nový účel), které přináší nové funkční využití uvolněných, často industriálních nebo historických, objektů. První zkušenosti v této oblasti nasbírala na studentské zahraniční stáži ve Francii v 80. letech. Spolu s manželem Václavem Zemánkem byla v devadesátých letech autorkou dvou konverzí objektů na univerzitní budovy VUT v Brně (konverze bývalé Meopty na zázemí FEKT a FCH, konverze alumnátu na Centrum VUT). Nelze opominout její dlouholetou pedagogickou činnost a přínos v oblasti vědy a výzkumu, jimž se věnovala na brněnské Fakultě architektury.

Tématy její vědecké práce se stala problematika průmyslového dědictví a jeho nového využití, ale také problematika industriální archeologie. Stojí za řadou odborných publikací, výstav a přednášek. Oblast jejího výzkumu a pedagogické činnosti značně přesahuje do zahraničí.

Jako pedagog pořádala, a stále pořádá, řadu mezinárodních studentských workshopů (workshopy zaměřené na konverzi DOV v Ostravě, průmyslových objektů ve Zlíně nebo v Brněnci). Více jak deset let spolupracuje s několika stejně zaměřenými profesory na evropských univerzitách RE-FACT (Revitalizace Factory), s nimiž každoročně organizuje a se svými studenty řeší konverze uvolněných průmyslových areálů v Evropě. Spolu se studenty se také věnovala konverzi továrny Tomioka Silk Mill na kulturní centrum (prefektura Gunma, Japonsko). Jako hostující profesorka působila na zahraničních univerzitách, především ve Francii.

Je členkou mezinárodního komitétu společnosti HERITY (Řím) a členka vědeckého komitétu časopisu Industrial Patrimony (vydávaný světovou společností TICCIH). Za práci v oblasti industriální archeologie získala diplom italské společnosti ICMAI. Působí v Sekci pro ochranu průmyslového dědictví (NTM v Praze) a Kolegiu pro technické památky ČKAIT a ČSSI. Roku 2002 jí bylo uděleno vysoké francouzské státní vyznamenání Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques (Řád akademických palem).


REALIZACE:

70. léta: urbanistická studie Integrovaného agronukleárního komplexu, Olomouc
70. léta: urbanisticko-architektonická studie Kovopodniku v přestavbovém území, Brno 
            (spolu s V. Zemánkem)
1977: Okresní výbor KSČ Brno-venkov1. cena v užší soutěži, Brno (spolu s V. Zemánkem)
1983: realizace vlastního atriového rodinného domu na ulici Kohoutova, Brno (spolu s V. Zemánkem)
1988: soutěžní návrh na nové využití areálu Karolina, Ostrava
1992: vítězný návrh v soutěži na Dostavbu jádra Břeclavi a konverzi cukrovaru
1995-1998: konverze Meopty na budovu FEKT a FCH VUT, Brno (spolu s V. Zemánkem)
1999: konverze biskupského alumnátu na Centrum Vysokého učení technického,
        Brno (spolu s V. Zemánkem)
2005: koncepce nového využití historického areálu Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
2006: oceněný projekt v mezinárodní soutěži Na nové využití Lavoir a charbon des Chavannes,
         Monceau les Mines, Francie
2008: konverze bývalé energetické ústředny v DOV Ostrava na dětský svět techniky, Ostrava
2012: návrh konverze bývalé továrny Tomioka Silk Mill na kulturní centrum, Japonsko
2014: realizace revitalizace vlastní rekreační chaty, Bystřička
mezinárodní soutěž Nové využití Base submarine, Lorient, Francie
revitalizace Nové radnice, nádvoří a nové využití bývalého Dominikánského kláštera, Brno


KATALOG:


ZDROJE:

Zemánková Helena, Jaderné komplexy, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1976, roč. 35, č. 3, s. 98-103.

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s.32.

Zemánková Helena, Nad novými úkoly v přípravě budoucích architektů, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1987,
roč. 46, č. 4, s.294-299.

Zemánková Helena, Tvořit ve vytvořeném: nové funkční využívání uvolněných objektů, Vysoké učení technické: CERM, Brno 2003.

Hrubý Jan, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, Vysoké učení technické
a nakladatelství VUTIUM, Brno 2019, soupisy absolventů a pedagogických pracovníků fakulty.

Ženy z VUT: Studenti Heleny Zemánkové jsou spoluaktéry záchrany průmyslových objektů, Události na VUT, Brno: Vysoké učení technické, ak. rok 2021/2022, č. 4, s. 8-11, on-line zdroj: https://www.vut.cz/vutium/casopis/udalosti-na-vut-4-2021-2022-p223779 [vyhledáno 1.5.2022].

Lidé: prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc., Vysoké učení technické v Brně,
on-line: https://www.vut.cz/lide/helena-zemankova-620 [vyhledáno 1.5.2022].

Helena Zemánková, ABART, on-line: https://cs.isabart.org/person/45353 [vyhledáno 1.5.2022].

Flodrová Milena [Fl], Položení základního kamene ke stavbě budovy OV KSČ Brno-venkov,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=5378 [vyhledáno 1.5.2022].

Zemánková Helena, architektka a profesorka na Fakultě architektury VUT v Brně [ústní sdělení a korespondence]. Brno, 8.8. 2022, 24.8. 2022 a 25.8. 2022.

ZA VELKOU OCHOTU A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O SVÉ OSOBĚ A SVÉ PRÁCI SRDEČNĚ DĚKUJEME PANÍ ARCHITEKTCE HELENĚ ZEMÁNKOVÉ.